Adatvédelmi szabályzat

vasuTTmodell.hu webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
  A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a vasuTTmodell Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1162 Budapest, Hársfa u 67., cégjegyzékszám: 01-09-958662) által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési elveket és eljárásokat, az adatvédelmi és adatkezelési politikát.
  A vasuTTmodell Kft. (továbbiakban: vasuTTmodell) a www.vasuttmodel.hu weboldal (továbbiakban: webshop) működtetése során a webshopba látogatók, a webshopban regisztrálók és ott vásárlók (továbbiakban együttesen: Felhasználó) adatait kezeli.
  A jelen Szabályzat célja, hogy vasuTTmodell, mint Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
  Név: vasuTTmodell Kft.
  Székhely és levelezési cím: 1162 Budapest, Hársfa u 67.
  Telefonszám: +36 20 9612356 és +36 20 9409012
  Email cím: info@vasuttmodell.hu

 3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
  1. Regisztráció
   A regisztráció során az Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
   • felhasználónév;
   • e-mail cím;
   • jelszó;
   • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám);
   • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), akár több szállítási cím is megadható, így megrendeléskor kiválasztható az éppen aktuálisan igénybe venni kívánt;
   • telefonszám;
  2. Technikai adatok
   A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket vasuTTmodell rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag vasuTTmodell fér hozzá.
  3. Cookie
   A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld vasuTTmodell a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Cookie-t csak a jelszóval védett munkamenet biztosításához használunk.
   Alkalmazott cookie-k:
   • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy vasuTTmodell webshopja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a webshop egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
   • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
   A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
   • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
   • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
   • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
   • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
  4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés
   Felhasználó a webshopban csak regisztrációt követően adhat le online megrendelést, a Használati feltételek szerint. A regisztrációkor, illetve a megrendeléskor leadott adatokat – ideértve a megrendeléshez fűzött Felhasználói megjegyzéseket is – vasuTTmodell a hozzá beérkezett megrendelés teljesítésére, a megrendelés teljesítéséig használja, azonban azokat a regisztráció törléséig megőrzi.
  5. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés
   A webshopban hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. Hírlevélre történő feliratkozás csak a regisztrált Felhasználók számára lehetséges, a hírlevél küldés külön engedélyezésével és az adatkezelési szabályzat elfogadásával. A hírlevélre történő feliratkozást a Felhasználók bármikor visszavonhatják, a webshopba történt belépést követően, a Személyes adatok módosítása oldalon.
  6. Egyéb célú adatkezelés
   Telefonos beszélgetéseket nem rögzítjük, de fenntartjuk a jogot, hogy feljegyzést készítsünk a beszélgetésről az események rekonstruálása (pl. reklamáció, szállítási probléma) vagy jövőbeli termék ajánlatok küldése végett.
   A Felhasználó a hívás kezdeményezésével önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés stb.) vasuTTmodellhez fordul telefonon keresztül, jelen dokumentumban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően a beszélgetésről feljegyzés készüljön.

 4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
  1. Az adatkezelésre a www.vasuttmodell.hu internetes oldalon (a továbbiakban: webshop) található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a webshop használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
   A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a webshop használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
  2. Az adatkezelés célja a webshopban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Felhasználó által vasuTTmodell rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezelünk.
  3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználó jogainak védelme.
  4. A vasuTTmodell a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
  5. A megadott személyes adatokat vasuTTmodell nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
  1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint vasuTTmodell általi törlésére bármikor, a Használati Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.
  2. A naplózott adatot (kizárólag az utolsó látogatás (bejelentkezés) dátumát) a rendszer a regisztráció törléséig tárolja.
  3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webshopban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
  4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről a 8.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

 6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
  1. Az adatokat elsődlegesen vasuTTmodell munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
  2. A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében vasuTTmodell adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.
   Adatfeldolgozók megnevezése:
   CégnévCímTevékenység
   Dotroll Kft.1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.adatfeldolgozói tevékenység
   Sprinter Futárszolgálat Kft.1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34.futárszolgálati tevékenység
   FOXPOST Zrt.3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.futárszolgálati tevékenység
   Magyar Posta Zrt.1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.futárszolgálati tevékenység
   TAX-Action Kft.1156 Budapest, Szilas park 10. 1.em.24/a.könyvelés
   MBH Bank Nyrt.1056 Budapest, Váci u. 38.banki szolgáltatás
   Tillig Modellbahnen GmbHPromenade 1, DE-1855 Sebnitzklubtagság nyilvántartás
  3. vasuTTmodell a Felhasználók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
  1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni vasuTTmodell által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Használati Feltételekben meghatározott módon.
  2. Felhasználó kérésére vasuTTmodell tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. vasuTTmodell a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
   Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Felhasználó tájékoztatása céljából vasuTTmodell nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Felhasználók körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
  3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
   Levelezési cím: vasuTTmodell Kft., 1162 Budapest, Hársfa u. 67.
   E-mail cím: info@vasuttmodell.hu
   Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel vasuTTmodell munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
  4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a webshopban maga helyesbítheti, egyéb esetekben vasuTTmodell a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat vasuTTmodell a szükséges időtartamig megőrzi.
  5. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
  6. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
   • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
   • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
  7. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a webshop használata során bármilyen módon kárt okozott, vasuTTmodell jogosult az Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A vasuTTmodell ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL
  1. vasuTTmodell kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
  2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
  3. A vasuTTmodell által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást vasuTTmodell bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználók részére. Az ilyen értesítéseket vasuTTmodell nem használja reklámozási célra.
  4. Hírlevél
   A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket vasuTTmodell csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A hírlevél igénybevétele során vasuTTmodell a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.
   Hírlevél esetében vasuTTmodell mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik.
   Hírlevélről történő leiratkozás formái:
   • a websbhopba történő bejelentkezés után a Személyes adatok módosítása oldalon, vagy
   • a leiratkozást kérő e-mail eljuttatása az info@vasuttmodell.hu e-mail címre, vagy
   • postai úton eljuttatott leiratkozási kérés.
   Leiratkozás esetén vasuTTmodell további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.
  5. Személyre szabott hírlevél
   vasuTTmodell a Felhasználók személyes adatait arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, személyes hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében vasuTTmodell a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott Felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján személyre szabott hírlevelet is küldhet a Felhasználói számára.
   A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak.

 9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  1. vasuTTmodell rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat vasuTTmodell az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  3. vasuTTmodell kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
  4. vasuTTmodell fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, a módosított szabályzatot a webshopban közzétegye. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználónak a webshop további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a webshopban biztosított módon.
Budapest, 2018. május 18.

Tovább
Kategóriák
Gyorskereső
 
Adjon meg legalább egy kulcsszót.
Részletes keresés
0 tétel
Tillig-TT-Club
TILLIG-TT-Club partner
TT-Kurier
TT-Kurier előfizetés
Alkatrész beszerzés
Alkatrész beszerzés